Samozaposleni in predlog mega zakona

V tem članku je predstavljen in razložen predlog, v spodnji povezavi pa že sprejet zakon.  Na tej  povezavi

V tem članku je predstavljen in razložen predlog, v spodnji povezavi pa že sprejet zakon.

 Na tej  povezavi so vse informacije glede sprejetega zakona- povezava. 

Oprostitev plačila prispevkov

 

Samozaposleni (samostojni podjetniki in zasebniki), družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki so na dan uveljavitve zakona vključeni v obvezno zavarovanje, so za mesec april in maj oproščeni plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja v celoti.

 

Pogoj za uveljavitev pravice je predložena izjava, s katero upravičenec razglasi prizadetost zaradi krize. Ta bo dostopen na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in Finančne uprave Republike Slovenije. Za posamezni mesec iz prvega odstavka tega člena so upravičeni, če izjavo predložijo najpozneje do konca meseca, za katerega želijo uveljaviti oprostitev plačila prispevkov, razen za mesec marec, kje velja skranji rok do konca aprila.

 

Do oprostitve so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. Ob neizpolnjevanju pogojev mora upravičenec pomoč vrniti.

Upravičenec mora imeti poravnane vse dajatve ter izpolnjevanje vseh drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo na dan vloge.

 

Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka

 

Upravičenci so isti, kot pri oprostitvi plačila prispevkov, vendar pomoč velja le za tiste, ki  so v celoti vključeni v obvezno zavarovanje na podlagi opravljanja te dejavnosti.

 

Višina pomoči:

  • 350 EUR za mesec marec in
  • 700 EUR za mesec april in maj skupaj

 če samozaposleni opravljajo dejavnost najmanj od 13. marca 2020 do uveljavitve zakona.

 

Pogoji

  • Vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali
  • vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.
  • Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. Ob neizpolnjevanju pogojev mora upravičenec pomoč vrniti
  • Obvezno poravnane vse dajatve ter izpolnjevanje vseh drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo na dan uveljavitve zakona.

 

Postopek izplačevanja je opisan v (3) 35. člena Mega zakona.

 

Pogoj za uveljavitev pravice je predložena izjava o bistveno zmanjšanem obsegu poslovanja preko informacijskega sistema FURS v elektronski obliki najkasneje do 31. maja 2020. Ta informacija bo javnega značaja in kot taka tudi objavljena na spletni strani FURS.

 

Predlog zakona!