Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v novembru izdalo pojasnilo glede predloga “brezplačne ukinitve družbe na točki VEM”. Predlagatelji menijo, da bi glede na možnost brezplačne registracije družbe na točki VEM,  lahko veljajo isto tudi pri izbrisu družb iz poslovnega ali sodnega registra. To naj bi veljajo za družbe, ki imajo poravnane vse svoje obveznosti in urejena vsa razmerja s poslovnimi partnerji in zaposlenimi. Predlagatelji menijo, da bi se s tem izognili notarskih stroškov.

Družba lahko kadarkoli sprejme odločitev, da bo prenehalo z opravljanjem svoje dejavnosti. Odločitev mora biti sprejeta v obliki sklepa o prenehanju opravljanja dejavnosti (likvidacija), ki ga sprejeme skupščina družbenikov. V teh primerih govorimo o prostovoljnem prenehanju. Poznamo pa tudi neprostovoljno prenehanje, ki se začne na podlagi sklepa sodišča v primerih ničnosti gospodarske družbe, nedelovanja poslovodstva ali stečajnega postopka. 


Davčni zavezanec je vsaka domača ali tuja oseba (pravna ali fizična), ki kjerkoli na ozemlju Republike Slovenije neodvisno in samostojno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost. Namen in rezultat ni pomemben, tudi ni pomembno ali je vpisana v ustrezni register ali evidenco.

V kolikor v zadnjih dvanajstih (12) mesecih doseže ali obstaja verjetnost, da bo presegel več kot 50.000 € obdavčljivega prometa se mora obvezno identificirati za DDV. V teh dneh je FURS izdal pojasnilo, kako postopati v primeru, če davčni zavezanec to prepozno zazna.


Spletne strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na svojih spletnih straneh pod naslov napoteni delavci pravijo “Prost pretok storitev – ki je ob prostem pretoku oseb, blaga in kapitala ena od štirih temeljnih svoboščin, na podlagi katerih deluje notranji trg EU opredeljen v Pogodbi o Evropski uniji – pomeni, da lahko podjetje ali samozaposleni posameznik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje določene dejavnosti v svoji državi…..” Pa je ta prost pretok storitev res prost?

V februarju 2017 je bila sprejet  Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS) , ki določa pogoje pod katerimi pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti opravljajo storitve v drugi državni članici Evropske unije, ki začne veljati s 1.1.2018.


V začetku novembra je Javni sklad malega gospodarstva Goriške objavil dva razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva Goriške.

JAVNI RAZPIS NEPOSREDNIH INVESTICIJSKIH POSOJIL ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

Družbe in podjetniki lahko zaprosite za do 100.000 EUR posojil z odplačilo dobo 6 let oz. 9 let z vštetim eno letnim moratorijem. Do posojil lahko dostopajo tudi podjetja začetniki, ki pa lahko zaprosijo za največ 20.000 EUR.  Posojila se dodeljujejo za materialne investicije, nematerialne investicije in stroške obratnih sredstev. Lastna udeležba je najmanj 25 %.  Obrestna mera je 0 %.

Razpis sledi namenu spodbujanja podjetij pri investicijah, ki so potrebne za izvedbo novih projektov, katerih cilj je ohranjanje obstoječih delovnih mest in odpiranje novih zaposlitev, izboljšanje tržnega položaja, prodor na nove trge ter širitev in obnova dejavnosti. 

Roki: 11.12.2017, 9.3.2018, 11.5.2018 in 31.8.2018.

Več na povezavi!


Jesenski projekt Ženskega podjetništva se zaključuje. Višje izobraženim ženskam, ki si želijo na samostojno poslovno pot projekt nudi posebno podporo. Po uspešno opravljenem programu lahko pridobijo nepovratna sredstva za ustanovitev lastnega podjetja.

V usposabljanje se lahko vključijo ženske iz vse Slovenije, ki so najmanj tri mesece prijavljene med brezposelnimi in imajo najmanj višjo strokovno izobrazbo.  Imajo zanimivo poslovno idejo, željo, pogoje in možnost samozaposlitve. Cilj je, da uresničijo svojo poslovno idejo in samozaposlitev ohranijo dve leti. 

Vsaka izmed vas mora preden se vključi  v program, izoblikovati poslovno idejo. Pri tem vam lahko tudi mi pomagamo! Skupaj z našimi podjetniškimi strokovnjaki  ideje preverimo in dodelamo. 

Za tem sledi dvomesečno podjetniško usposabljanje, na katerem posameznica prejeme certifikat.  Ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, lahko opravi postopek za ustanovitev podjetja in pridobi 5000 EUR subvencije.

Novo usposabljanje se predvideva v začetku naslednjega leta !!!

Več informacij o možnosti vključitve v program podjetniškega usposabljanja dobite pri osebnem svetovalcu ali svetovalki na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

1 7 8 9 10 11 14