Z 8.8.2016 je stopila v veljavo spremenjena določba 495. člena Zakona o gospodarskih družbah, ki družbam nalaga obveznost ohranjanja osnovnega kapitala.

Dopolnitev določa, da se v premoženje, ki je potrebno za ohranitev najnižjega zneska osnovnega kapitala, ki je po sedanji zakonodaji 7.500 EUR, ne štejejo posojila družbe družbeniku ali poslovodji ali njegovemu družinskemu članu ali pravni osebi, v kateri ima družbenik ali poslovodja ali njegov družinski član ali vsi skupaj najmanj desetino upravljavskih pravic. Tak pravni posel je  ničen.

Premoženje, ki je potrebno za ohranitev najnižjega zneska osnovnega kapitala je za vsako družbo različno, odvisno od višine osnovnega kapitala in vezanih rezerv (zakonske in kapitalske rezerve).

 

Primer:

V podjetju X je vrednost osnovnega kapitala in vezanih rezerv 15.000 EUR.  Vrednost aktive je na določen dan 35.000 EUR, od tega dano posojilo družbeniku 25.000 EUR. Do dne 8.8.2016 mora družba vrednost aktive povečati za 5000 EUR.

 

Osnovni namen zakonodajalca je bil, da se prepreči ustanovitelju oziroma družbeniku, da ob ustanovitvi  s posojilno pogodbo poseže v sredstva podjetja, ki so namenjena poslovanju družbe. Na tak način, naj bi se otežilo veriženje podjetij oziroma ustanavljanje podjetij na zalogo.  V praksi se je namreč dogajalo, da je družbenik takoj ob ustanovitvi podjetja dvignil denar iz transakcijskega računa kot posojilo in s temi sredstvi ustanovil novo družbo. Tako je imel možnosti z minimalnim vložkom ustanoviti več družb.

Če družbe neustreznega stanja ne bodo odpravile do 8. 8. 2016, lahko pride do:

 • izbrisa družbe iz registra po uradni dolžnosti (če se osnovni kapital zniža pod zakonsko določen znesek), oziroma
 • izreka globe družbi (globa je odvisna od velikosti družbe) in njeni odgovorni osebi (od 500 do 4.000 EUR).

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na tej povezavi.

 


Z  18. januarjem 2017 stopi v veljavo Uredba (EU) št. 655/2014 o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah  (50. člen stopi v veljavo 18. julija 2016).

Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov lahko upnik uporabi preden začne postopke v izterjavi zoper dolžnika, ali kadarkoli do izdaje sodne odločbe ali sklenitve sodne poravnave. Upnik lahko uporabi nalog tudi, ko ima v rokah sodno odločbo, sodno poravnavo ali listino, ki določa obveznost poplačila upnikovega zneska.

Postopek pridobitve naloga narekuje obveznost upnika  po predložitvi ustreznih dokazov o nujnosti izdaje evropskega naloga. Prvič mora dokazati nevarnost, da bi bila brez tega ukrepa, izterjava zelo otežena. Drugič mora izkazati relativno uspešnost zahtevka zoper dolžnika. Upnik mora tudi vplačati varščino v višini zahtevka, saj odgovarja za škodo, ki jo dolžnik utrpi zaradi evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov v primeru krivde upnika (dokazno breme na dolžniku). Zadnja dva pogoja sta potrebna v primeru, da upnik ne poseduje sodne odločbe, sodne poravnave ali javne listine, ki določa obveznost poplačila upnikovega zneska.

Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov deluje na principu učinka presenečenja, saj o vložitvi predloga za izdajo evropskega naloga dolžnik ni obveščen. Nalog ima učinek zamrznitve sredstev na bančnem računu samo za dan, ko banka prejme evropski nalog.

Ker je izdaja evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov vezana tudi na informacije o odprtih bančnih računih slovenskih gospodarskih subjektov v tujini, se je že v letu 2015 zgodila sprememba Zakona o poslovnem registru. Tako lahko vsi, ki želijo pridobiti informacije o odprtih bančnih računih v tujini, te poiščejo na spletni strani Ajpes, pod rubriko ePRS (navodila v povezavi). Prav tako, pa lahko zahtevajo, da sodišče  pravnomočni sklep o izvršbi izda v obliki evropskega izvršilnega naslova. Ta omogoča, da upnik predlaga izvršbo v vseh državah Evropske unije, na dolžnikovo premoženje, ki se tam nahaja.


Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016-2018)

Objavljeno: Uradni list RS št. 41 z dne 10.6.2016, stran 1370

Spodbude:

 • Inovativni pristop pri oblikovanju svojih proizvodov/storitev, ki vključuje tudi trženje in promocijo.
 • Vzpostavljanje pogojev za razvoj turističnih dejavnosti malih in srednjih podjetij s sofinanciranjem razvoja in promocije turističnih produktov.
 • Spodbujanje načinov poslovanja, ki težijo k trajnostnem razvoju in digitalnem trženju.

Razpis tako sofinancira razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov. Nov turistični proizvod se po tem razpisu smatra za tistega, katerega prijavitelj še ni imel v svoji ponudbi. Inovativni turistični proizvod pa vsebuje karakteristike, ki ga razlikujejo od podobnih turističnih proizvodov na trgu (celotnega območja Slovenije) in vsebuje elemente nenavadnosti, izvirnosti, sistemskega poslovnega razmišljanja in promocije slovenskega turizma.

Višina nepovratnih sredstev: 4.199.142,18 EUR

Rok: Do porabe sredstev oziroma do 22.2.2017. Odpiranja: 10.8.2016, 7.12.2016, 22.2.2017.

Več o razpisu.

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2016 – B/BL

 

Objavljeno: Uradni list RS št. 41 z dne 10.6.2016, stran 1383

Predmet:

 • B- podjetniški projekti; spodbujanje razvoja začetnih podjetniških investicij, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije in ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti, novih delovnih  mest in rasti dodane vrednosti na zaposlenega.
 • BL- projekti s področja obdelave ali predelave lesa; spodbujanje razvoja slovenske lesno predelovalne industrije na področju začetnih investicij.

Projekti morajo biti povezani z vzpostavitvijo novega proizvodnega obrata, razširitvijo zmogljivosti obstoječega proizvodnega obrata, diverzifikacijo proizvodnje proizvodnega obrata na proizvode in storitve, ki jih na zadevanem območju prej ni proizvajal ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu.

Vrednost razpisa: 8.000.000 EUR

Rok: 11.7.2016, 25.8.2016 in 10.10.2016

Več o razpisu.

 

·         Javni razpis za spodbujanje gospodarskega razvoja na območjih, kjer  živijo pripadniki avtohtonih narodnih skupnosti v letu 2016

·         2. Javni razpis za  Podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

·         3. Javni razpis za Podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

·         Spodbude za malo gospodarstvo Občine Bovec – ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter spodbujanje projektov inovacij v občini Bovec 2016


Subvencija 5.000 do 7.000 EUR za zaposlitve brezposelnih iz vse Slovenije. Povabilo je odprto od 3.6.2016 do porabe sredstev, najdlje do 31.7.2017. Vključevale se bodo lahko brezposelne osebe iz vse Slovenije, ki izpolnjujejo vsaj enega izmed naslednjih kriterijev:

 • Starejše od 50 let in vsaj 6 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.
 • Stare 30 ali več let in vsaj 12 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.
 • Stare 30 ali več let  in s končano ali nedokončano največ osnovnošolsko izobrazbo (od ISCED 0 do vključno ISCED 2) in vsaj 6 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.

 

Več na povezavi: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2016-2017

 


Finančna uprava Republike Slovenije je dne 31.5.2016 poslala zadnji sveženj informativnih izračunov dohodnine. Letos naj bi informativni izračun dohodnine prejeli vsi davčni zavezanci ne glede na višino prejetega dohodka,tudi tisti, ki zaradi prenizkih dohodkov v preteklih letih niso prejemali izračuna.

 

Zavezanci – fizične osebe so dolžne:

 • Preveriti ali se podatki na informativnih izračunih dohodnine ujemajo z lastnimi  podatki.  V primeru, da zavezanec ugotovi razhajanja v previsoki ali prenizki davčni obveznosti je dolžan do 30.6.2016 podati ugovor. V kolikor je takšna razlika do 1 €, ugovora  ni potrebno oddajati. Povezava do ugovora!
 • V kolikor zavezanec oceni, da je dejansko stanje ustreza tistemu, ki je navedeno na informativnem izračunu dohodnine, mu ni potrebno ničesar storiti, informativni izračun postane odločba.
 • Ostali zavezanci, ki do 15/6-2016 ne bodo prejeli informativnega izračuna dohodnine, morajo dohodninsko napoved vložiti sami do 1/8-2016. (zgornja povezava ali na spletnem portalu eDavki, si lahko izdelate informativni izračun za odmero dohodnine za leto 2015. Prav tako lahko preko spletnega portala eDavki tudi oddate napoved dohodnine. Na portal se je potrebno prijaviti z veljavnim certifikatom (Sigenca, Halcom,..))

 

Povezava do sporočila za javnost!