V Uradnem listu 68, z dne 4.11.2016 je bil objavljen javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil za pospeševanje razvoja gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica, Občin Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter Vrtojba.

Roki za prijavo: 12.12.2016, 10.03.2017, 15.05.2017 in 31.8.2017

Upravičenci: Podjetja in samostojni podjetniki posamezniki, ki zaposlujejo najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas ( sem spada tudi samostojni podjetnik, če je to njegova edina podlaga za zavarovanje in direktor enoosebne družbe, ki je hkrati lastnik).  Prijavitelj mora z investicijo najmanj ohraniti obstoječa delovna mesta, ter zagotavljati likvidnost za dobo trajanja posojila. Finančna konstrukcija izvedbe projekta  mora biti zaprta.

Sedež podjetja in investicija  morata biti in se izvajati na območju občin iz prvega odstavka.

Upravičeni stroški:

 • Nakup opreme.
 • Gradnja in/ali nakup poslovnega prostora.
 • Komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč za poslovno dejavnost.
 • Nakup zemljišč, v neposredni povezavi z namenom investicije iz 2. in 3. alineje tega odstavka (max 10 % vseh upravičenih stroškov).
 • Nematerialne investicije ( stroški za prenos tehnologij, v obliki nakupa patentnih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja).
 • Stroški za obratna sredstva v povezavi z zgornjimi investicijami (nakup materiala, surovin, blaga, plačilo storitev do max 15 % upravičenih stroškov).

Upoštevajo se vsi upravičeni stroški, nastali od 16.6.2016. Posojilo se ne odobri za refundacijo dolgoročnega bančnega kredita ali leasinga.

Posojilni pogoji:

Najvišja vrednost posojila je 100.000 EUR, najnižja pa 4.000 EUR. Obrestna mera je 0 %. Odplačilni dobi sta dve;  6 let in 9 let z eno letnim moratorijem.

Kdaj se podjetja ne morejo prijaviti na ta razpis?

 • Izkazuje bilančno izgubo za preteklo leto.
 • Nima v celoti poravnanih finančnih in drugih obveznosti do sklada.
 • Ima neporavnane obveznosti do Republike Slovenije.
 • Nima zagotovljene zakonsko predpisane višine osnovnega kapitala oziroma izkazuje terjatev do podjetnika.
 • Neplačane zapadle in nezapadle obveznosti iz že prejetih posojil presegajo 60 % zgornje meje vrednosti za posojila, določene v Splošnih pogojih poslovanja za gospodarstvo.

Več na povezavi!


Z letom 2017 bo Finančna uprava RS (FURS) na podlagi avtomatične izmenjave informacij prejela podatke o finančnih računih, ki jih imajo rezidenti RS odprte v tujini. Avtomatično izmenjavo opredeljuje Direktiva Sveta 2014/107/EU.

Finančni računi so  plačilni računi (TRR), depozitni računi, skrbniški računi. FURS bo pri tem pridobil tudi podatke o stanju na računu, bruto znesku obresti, vplačanih in pripisanih finančnih računih med koledarskim letom. Seznam držav, ki so pristopile k izmenjavi informacij najdete na http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/mcaa-signatories.pdf.

FURS po uradni dolžnosti pridobiva samo podatke o računih, odprtih v Sloveniji, medtem ko Zakon o finančni upravi (ZFU) določa, da morajo tako gospodarski subjekti kot tudi samostojni podjetniki in fizične osebe  podatke o računih, odprtih v tujini, sami sporočiti finančni upravi. To lahko storite na posebnih obrazcih, objavljenih na uradni spletni strani FURS, in sicer za pravne osebe na obrazcu »Prijava za vpis pravne osebe v davčni register« (Obrazec DR-04, gl. tč. 22) , za samostojne podjetnike pa na obrazcu »Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register« (Obrazec DR-03, gl. tč. 20), fizične osebe pa na obrazcu »Prijava za vpis fizične osebe v davčni register« (Obrazec DR-02, gl.tč.10).

Zakonodaja predvideva visoke globe za kršitelje. Samostojnim podjetnikom, ki nimajo odprtega TRR, ali tistim, ki FURS v roku ne sporočijo številk plačilnih računov v tujini, grozi globa od 800 do 10.000 EUR, medtem ko  globe za pravne osebe  posegajo v še v višje zneske – od 1.200 EUR pa vse do 30.000 EUR. Dodatna globa se predvideva za odgovorne osebe samostojnega podjetnika in pravnih oseb, in sicer v razponu med 400 EUR do 4.000 EUR. Fizično osebo pa lahko doleti globa od 200 do 1.200 EUR.

V kolikor  zavezanci, ki niso sporočili odprtega plačilnega računa v tujini,  FURS svetuje, da to storijo čim prej. Če bodo to storili sami, še preden bo do podatka o njihovem računu v tujini prišel davčni organ, se bodo lahko izognili kazni.

Avstriji je zaradi strukturnih razlik dovoljeno, da začne s prvo avtomatično izmenjavo šele 30.9.2018, vendar se je zavezala, da bo z izmenjavo začela septembra 2017.

Vir: FURS


Procesni vavčer

Namen izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, business process management, dizajn management,….). Razpis je namenjen malim in srednjim podjetjem z  najmanj 10 zaposlenimi. Razpis bo objavljen predvidoma v oktobru 2016. Sofinancira se 50 % vrednosti do maksimalne višine 20.000 EUR za podjetje.

Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij

Sofinancira se raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij z vključevanjem visoko izobraženih strokovnjakov. Razpis je namenjen  podjetjem vseh velikosti. Sofinancira se od 25-45 % vrednosti odvisno od velikosti podjetja. Maksimalna višina sofinanciranja je 200.000 EUR. Razpis bo objavljen predvidoma novembra 2016.

Pilotni demonstracijski projekti

Sofinanciranje demonstracijskih projektov za testiranje novih rešitev za neposredno upoorabo v praksi v skladu s Strategijo pametne specializacije na področjih Pametna mesta, Mobilnost v povezavi s tovarnami prihodnosti.  Razpis je namenjen MSP(mikro, mala in srednja podjetja) in velikim podjetjem. Višina sofinanciranja  od 25 – 45 % vrednosti odvisno od velikosti podjetja. Maksimalna višina sofinanciranja je 2.500.000 EUR. Razpis bo predvidoma v novembru 2016.

Predstavitev podjetij na mednarodnih forumih in mednarodnih B2B dogodkih

Namen razpisa je podpora podjetjem pri iskanju ustreznih tujih poslovnih partnerjev preko B2B platform. Prijavijo se MSP ali samostojni podjetniki. Sofinancira se 50 % z 5.000 EUR maksimalne višine..Razpis bo prijavljen predvidoma septembra.

Dvig kakovosti poslovanja ali proizvodov/storitev MSP

Pomoč podjetjem pri pridobivanja mednarodnih certifikatov pri zaščiti intelektualne lastnine. Prijavijo se MSP in samostojni podjetniki. Sofinancira se  50 % vrednosti v maksimalni višini 15.000 EUR za podjetje.  Razpis bo objavljen v septembru.

Več na: http://www.tiko-pro.si/pripravite-se-na-razpise-ze-prej

 

Vir: tiko-pro.si

 

 

 


Podjetja velikokrat v praksi »zaposlujejo« delavce  na podlagi pogodb civilnega prava, kar samo po sebi ni problematično, v kolikor delo ne vsebuje elementov delovnega razmerja.

Tako se je v zadnjem času, predvsem zaradi povečane obremenitve študentskega dela, močno povečalo število samostojnih  podjetnikov, kjer se je veliko »odvisnih« razmerij prelevilo v »neodvisna« pogodbena razmerja.  Konec junija 2016 jih je bilo že čez 85.000 in predstavljajo najmočnejšo skupino podjetniške iniciative v Sloveniji.

Kdaj pa delo res vsebuje elemente delovnega razmerja?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 13. členu (veza 4. člen, 22. člen in 54. člen) opredeljuje, da  se v primeru obstoja elementov delovnega razmerja,  delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava.

Elementi delovnega razmerja:

 1. Vključenost v organiziran delovni proces, pomeni, da  izvajalec ne  opravlja delo s svojimi sredstvi in v kraju ali prostoru po svoji lastni izbiri.
 2. Odplačnost (plačilo za delo).
 3. Osebno opravljanje dela. Nadzor je Pogodba  ni  vezana  samo na rezultat dela.
 4. Nepretrganost opravljanja dela.
 5. Vezanost na navodila in nadzor delodajalca (vključenost v delovni proces delodajalca). Delavec ne more prosto oblikovati način dela in delovnega časa, ampak je vezan na navodila delodajalca.

Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 879/2012 6.12.2012   pri presoji, ali gre pri opravljanju del za elemente delovnega razmerja, izmed zgoraj navedenih kriterijev izpostavlja dva, kot najpomembnejša:

 • Čas opravljanja dela (nepretrganost) in
 • narava dela (navodila in nadzor delodajalca).

Več na povezavi: http://delodajalcidelavci.blogspot.si/


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  je 18.8.2016 objavilo javno povabilo za oddajo ponudb, s katerim lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih v višini 5.000 EUR.

Pogoji:

 • Zaposlitev brezposelne osebe, ki je dopolnila najmanj 30 let in največ 49 let (in 364 dni) ter je prijavljena v evidenci brezposelnih od 6 do 12 mesecev.
 • Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno vsaj 12 mesecev.
 • Subvencija je maksimalno 5000 EUR za polni delovni čas (40 ur na teden) in v primeru krajšega delovnega časa v sorazmerni višini, vendar ne manj kot 20 ur na teden.
 • Delodajalec (pravna ali fizična oseba), ki je vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije in ima vsaj enega zaposlenega ali
 • samozaposlena oseba.

Pomembno je, da ima delodajalec poravnane vse obveznosti za davke in prispevke, ter je v zadnjih šestih mesecih redno izplačeval plače in nanje vezane obveznosti.

Več na povezavi!