Novi pogoji MEGA ZAKON

Dne 28.4.2020 je bil v Uradnem listu 61/20 objavljen spremenjen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19


Dne 28.4.2020 je bil v Uradnem listu 61/20 objavljen spremenjen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

Sprememba določa dodatne pogoje državne pomoči za primere, kjer do javnih sredstev niso upravičeni subjekti, ki so bili na dan 31. december 2019 že podjetja v težavah, kot so opredeljena v 18. točki 2. člene Uredbe Komisije EU. Prav tako skupni znesek javnih sredstev ne sme preseči 800.000,00 EUR za posamezno podjetje. Dodan 20.a člen opredeluje še nekatere druge pogoje.

 

Čakanje na delo – spremembe

 

 

 

Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene, ki delajo – spremembe

 

 

 

 

Samozaposleni – oprostitev plačila prispevkov in mesečni temeljni dohodek – spremembe

 

Samostojni podjetniki, kmetje, družbeniki, verski delavci ( zavarovanje iz ZPIZ-2 : 15., 16., 17., 25 (5)., in 19 (6) člena) so upravičeni do oprostitve prispevkov za socialno varnost in do mesečnega temeljnega dohodka tudi, če niso zavarovani za polni zavarovalni čas.

Tako za mesečni temeljni dohodek, kot tudi oprostitev plačila prispevkov velja, da mora imeti samozaposleni poravnane vse zapadle davčne obveznosti na dan vložitve vloge.

V letu 2020 naj bi bili prihodki za vsaj 10 % nižji od prihodkov leta 2019. Samozaposleni, ki niso poslovali celo leto 2019 primerjajo povprečne mesečne prihodke leta 2019 s povprečnimi mesečnimi prihodki leta 2020. Samozaposleni, ki so pričeli s poslovanjem leta 2020 pa primerjajo povprečne mesečne prihodke obdobja 1. januar do 12. marec 2020 s povprečnimi mesečnimi prihodki leta 2020.

Prihodki: čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.

 

 

Olajšava za donacije

 

Zavezanec po Zakonu o davku od dohodka pravnih oseb in zavezanec po Zakonu o dohodnini lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za celoten znesek izplačil v denarju za namen odprave posledic epidemije. Izplačilo se vrši na posebej oblikovan transakcijski račun Republike Slovenije ali druge države članice EU, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja ( do maksimalno 63 % davčne osnove).

 

Vračilo prejetih sredstev

 

Povrnjena nadomestila plač delavcem na čakanju na delo ter s tem povezanimi prispevki za socialno zavarovanje in oprostitev plačila prispevkov samozaposlenih in izplačilo mesečnega temeljnega dohodka se bodo vračala, če pride v letu 2020 ali za leto 2020 do izplačila:

• dobička,
• nakupe lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev,
• nagrad poslovodstvu,
• izplačila plač za poslovno uspešnost poslovodstvu.

Izpolnjevanje vseh pogojev upravičenja po tem zakonu se bodo preverjala najkasneje do roka za predložitev obračunov davka od letnih poročil za leto 2020.