V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 68/16 z dne 4. 11. 2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2N), ki prinaša naslednje novosti na področju davka od dohodkov pravnih oseb.

Zvišanje splošne stopnje davka

Splošna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb, določena v 60. členu ZDDPO-2, se zvišuje s 17 % na 19 %.

Ukinitev olajšave za donacije političnim strankam

V okviru ureditve olajšav za donacije v 59. členu ZDDPO-2 se ukinja olajšava za donacije političnim strankam, in sicer zaradi uskladitve davčne obravnave donacij z matično zakonodajo, ki ureja politične stranke in njihovo financiranje, ki ne dovoljuje financiranja političnih strank s strani pravnih oseb.

Spremembe ugodnosti v zvezi z družbami tveganega kapitala in naložbami v družbe tveganega kapitala

S črtanjem določbe četrtega odstavka 61. člena ZDDPO-2 se ukinja posebna (ničelna) stopnja obdavčitve za družbe tveganega kapitala.

Poleg tega se za zavezance, ki so času veljavnosti sheme državne pomoči za tvegan kapital vstopili v to shemo, z dopolnitvijo šestega odstavka 25. člena ZDDPO-2 ureja prehodni režim za izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev v družbah tveganega kapitala. Do dne ustrezne odobritve nove sheme državne pomoči za tvegan kapital lahko zavezanci, ki so pridobili oziroma imajo lastniški delež v družbah tveganega kapitala, ugodnost izvzema dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev v družbah tveganega kapitala uveljavljajo do prenehanja sheme zanje oziroma prenehanja zavezanca ali same družbe tveganega kapitala.

Navedene spremembe so vezane na prenehanje veljavnosti Smernic Skupnosti o državni pomoči za spodbujanje naložb tveganega kapitala v mala in srednje velika podjetja, zaradi česar tudi pomoči po shemi za ukrepe tveganega kapitala niso več dovoljene.

Amortizacija dobrega imena

Ureditev amortizacije za davčne namene je dopolnjena z določbo novega osmega odstavka v 33. členu ZDDPO-2, da se amortizacija dobrega imena ne prizna kot odhodek, četudi je po računovodskih pravnih podlagah obračunana za poslovne namene.

Odhodki iz naslova amortizacije dobrega imena za davčne namene tako niso priznani niti uporabnikom SRS niti uporabnikom MSRP, odhodki iz naslova prevrednotenja zaradi oslabitve dobrega imena pa ostajajo davčno priznani tako za uporabnike SRS kot MSRP, v skladu s 23. členom ZDDPO-2.

Začetek veljavnosti in uporabe sprememb na podlagi novele ZDDPO-2N

Spremembe na podlagi novele ZDDPO-2N začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo 1. januarja 2017.

Novosti na podlagi novele ZDavP-2J

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (novela ZDavP-2J), ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, prinaša na področju davka od dohodkov pravnih oseb spremembo prvega odstavka 374. člena ZDavP-2. Sprememba je glede roka za plačilo davčnega odtegljaja po ZDDPO-2, in sicer lahko plačnik davka davčno obveznost plača v petih dneh od izplačila dohodka. Navedena sprememba se začne uporabljati 1. januarja 2017.

FURS


Kako lahko s čim manjšimi stroški nagradite svoje zaposlene ob koncu leta?

Kaj je za delodajalca ali zaposlenega najugodnejše?

Motivacija izvira iz notranjega in zunanjega poriva, ki posameznika sili  k, z delom usmerjenim vedenjem. Zakaj ne bi letošnji »božiček« te motivacije tudi spodbujal! To si je namreč  vlada z letošnjo spremembo Zakona o dohodnini tudi predstavljala. Pa je res tako?

Zadnja sprememba Zakona o dohodnini (ZDoh-2 Ur.l  63/16) je tako v 44. členu dodala določene oprostitve pri izplačilu poslovne uspešnosti. Takšno izplačilo je po novem oproščeno plačila akontacije dohodnine, prispevke za socialno varnost pa še vedno ohranja. Oprostitev akontacije dohodnine lahko delodajalec uveljavlja do višine 70 % zadnje znane povprečne plače (cca 1000-1100 EUR bruto).

V praksi pomeni, da v kolikor delodajalec izplačuje pretežno minimalno plačo, je ob istem izplačilu  njegov prihranek okvirno 130 € na zaposlenega na letnem nivoju. Pri  tistih s povprečno plačo pa okvirno 210 €.

Vprašanje je,ali je takšen prihranek za delodajalca sploh zanimiv in bo tako bolj velikodušno nagrajeval svoje zaposlene!

Od dne 15.11.2016 je na spletni strani FURS objavljeno gradivo, ki problematiko izplačil poslovne uspešnosti tudi obravnava. Povezava!

Nagrajevanje za poslovno uspešnost opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih, ki tako določa, da je sestavni del plače tudi plačilo za poslovno uspešnost. Vendar mora biti slednje dogovorjeno s kolektivnimi pogodbami ali s pogodbo o  zaposlitvi. V praksi poznamo trinajsto plačo, božičnico ali letno nagrado.

Več na povezavi!

 

 


V Uradnem listu 68, z dne 4.11.2016 je bil objavljen javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil za pospeševanje razvoja gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica, Občin Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter Vrtojba.

Roki za prijavo: 12.12.2016, 10.03.2017, 15.05.2017 in 31.8.2017

Upravičenci: Podjetja in samostojni podjetniki posamezniki, ki zaposlujejo najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas ( sem spada tudi samostojni podjetnik, če je to njegova edina podlaga za zavarovanje in direktor enoosebne družbe, ki je hkrati lastnik).  Prijavitelj mora z investicijo najmanj ohraniti obstoječa delovna mesta, ter zagotavljati likvidnost za dobo trajanja posojila. Finančna konstrukcija izvedbe projekta  mora biti zaprta.

Sedež podjetja in investicija  morata biti in se izvajati na območju občin iz prvega odstavka.

Upravičeni stroški:

 • Nakup opreme.
 • Gradnja in/ali nakup poslovnega prostora.
 • Komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč za poslovno dejavnost.
 • Nakup zemljišč, v neposredni povezavi z namenom investicije iz 2. in 3. alineje tega odstavka (max 10 % vseh upravičenih stroškov).
 • Nematerialne investicije ( stroški za prenos tehnologij, v obliki nakupa patentnih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja).
 • Stroški za obratna sredstva v povezavi z zgornjimi investicijami (nakup materiala, surovin, blaga, plačilo storitev do max 15 % upravičenih stroškov).

Upoštevajo se vsi upravičeni stroški, nastali od 16.6.2016. Posojilo se ne odobri za refundacijo dolgoročnega bančnega kredita ali leasinga.

Posojilni pogoji:

Najvišja vrednost posojila je 100.000 EUR, najnižja pa 4.000 EUR. Obrestna mera je 0 %. Odplačilni dobi sta dve;  6 let in 9 let z eno letnim moratorijem.

Kdaj se podjetja ne morejo prijaviti na ta razpis?

 • Izkazuje bilančno izgubo za preteklo leto.
 • Nima v celoti poravnanih finančnih in drugih obveznosti do sklada.
 • Ima neporavnane obveznosti do Republike Slovenije.
 • Nima zagotovljene zakonsko predpisane višine osnovnega kapitala oziroma izkazuje terjatev do podjetnika.
 • Neplačane zapadle in nezapadle obveznosti iz že prejetih posojil presegajo 60 % zgornje meje vrednosti za posojila, določene v Splošnih pogojih poslovanja za gospodarstvo.

Več na povezavi!