Razkritje dejanskih lastnikov družb

Pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava,

Pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava, ki sprejemajo in upravljajo ali razdeljujejo premoženjska sredstva za določen namen in iz njihovega poslovanja, SO ZAVEZANE POROČANJU v register dejanskih lastnikov.  Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija. Obveznost nalaga Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16). 

Obveznosti so oproščeni:

  • enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (edini družbenik je hkrati edini zastopnik družbe),
  • posredni in neposredni proračunski uporabniki,
  • gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo EU ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

Postopek vpisa!

Vpis poteka preko aplikacije za vpis podatkov o dejanskih lastnikih eRLD . Za vpis potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo za elektronski podpis, pooblaščena oseba pooblastilo, ki je evidentirano v sistem e-pooblastil AJPES.

Vpisujejo zastopniki pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba. Pooblastila se urejajo na novo in sicer na naslednji način:

 Za izdelavo pooblastila morate biti prijavljeni na spletni strani AJPES. Kreiranje in izdelavo pooblastila lahko izvedete na tej povezavi: https://www.ajpes.si/pooblastila/po_default_izdelava.asp. V sklopu »C. Storitve AJPES« označite vpogled, vnos in oddajo  »RDL – oddaja prijav v Register dejanskih lastnikov*«

Kaj se vpisuje?

V aplikacijo se vpisuje naslednje podatke:

V RDL se vpišejo podatki o:

  • pravni osebi (firma, naslov, sedež, matična* in davčna številka, datum vpisa in izbrisa),
  • dejanskem lastniku (osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, višina lastniškega deleža ali drug način nadzora, datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz RDL),
  • o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.

*matična številka se vpiše samo pri pravnih osebah, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije

Nekaj najpogostejših odgovorov

  1. Podatke o dejanskih lastnikih vpisujejo tudi društva in sicer podatke o zastopnikih društva.
  2. Samostojni podjetniki ne vpisujejo podatkov.
  3. V kolikor je edini lastnik družbe pravna oseba, je potrebno dejanske lastnike te pravne osebe vpisati.
  4. Vpisuje se dejanske lastnike, ki imajo delež v lastništvu ali kako drugače obvladujejo pravno osebo nad 25 %.

Več odgovor najdete na naslednji povezavi!