Pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava, ki sprejemajo in upravljajo ali razdeljujejo premoženjska sredstva za določen namen in iz njihovega poslovanja, SO ZAVEZANE POROČANJU v register dejanskih lastnikov.  Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija. Obveznost nalaga Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16). 


Fizične osebe lahko v sistem eDavki dostopajo brez uporabe kvalificiranega digitalnega potrdila.  Pri tem bodo lahko uveljavljale olajšavo za vzdrževane družinske člane, namenile del dohodnine za donacije, imele vpogled v svojo eKartico ter informativni izračun dohodnine. Dostop bo možen zgolj z uporabniškim imenom in geslom. 

Kako se registrirati?

Pri registraciji potrebujete le svoje ime in priimek, elektronski naslov in davčno številko. Zaradi varnosti pa boste morali navesti tudi številko informativnega izračuna dohodnine za preteklo leto.

Ta trenutek je na voljo možnost izpolnitve vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2017 (Doh-Vdc). Rok za oddajo je 5.2.2018.

 

 

 


Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2S) z 1.1.2018 spreminja način določanja splošne olajšave za tiste zavezance, ki imajo letne dohodke med 11.166,37 EUR in 13.316,83 EUR. Dodatna splošna olajšava za te dohodke se določi z uporabo naslednje enačbe:

19.922,15 eurov  – 1,49601 x skupni dohodek  ( vsak dodaten euro dohodka olajšavo zniža za 1,49601 eura)

Ministrstvo za finance je tako objavilo lestvico za odmero dohodnine in izračun olajšave za leto 2018!


Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2S) objavljena v Uradnem listu RS, št. 69/2017 poleg vrste sprememb prinaša nekaj novosti pri dohodkih iz delovnega razmerja, ki ne pomenijo dohodninske obdavčitve. Poleg opredelitve dohodkov napotenih delavcev je v noveli tudi sprememba obdavčitve pri poslovni uspešnosti. V novembru pa so se povišali tudi zneski dohodkov vajencem za obvezno praktično delo. 

  1. člen ZDOH-2 obravnava dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo. Med te že do sedaj spadajo:
  • obvezni prispevki za socialno varnost,
  • premije prostovoljnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja pod določenimi pogoji,
  • povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana, prevoz na delo, terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje; POVEZAVA)
  • povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji (dnevnica, kilometrina, stroški za prenočišča POVEZAVA)
  • plačane premije za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini (za zavarovanja, ki veljajo v vseh državah sveta) in

NAGRAJEVANJE POSLOVNE USPEŠNOSTI

Podjetja, ki uspešno zaključujejo poslovno leto, lahko del plače izplačajo kot poslovno uspešnost. Ob upoštevanju določenih pogojev je ta tudi davčno ugodneje obravnavana.

Poslovna uspešnost se praviloma presoja po doseganju načrtovanih ciljev, ki so določeni v planih podjetja. To so lahko načrtovana prodaja,  proizvodnja, obseg opravljenih storitev, zmanjševanje stroškov in podobno.

Izplačuje pa se na podlagi sprejetih meril, ki so določena ali v kolektivnih pogodbah ali splošnih aktih podjetja, saj že Zakon o delovnih razmerjih pravi, da je plača sestavljena iz osnovne plače in dela plače za poslovno uspešnost, če je ta dogovorjena z kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.