Vlada je na svoji 138. seji na vprašanje Andreja Širclja pojasnila napovedane spremembe pavšalne obdavčitve. Izpostavlja se namreč problem naraščanja dela preko civilnih pogodb oziroma lažnih samozaposlitev. MDDSZ je za omejitev tega pojava pripravi dokument “Za dostojno delo”.  Med ostalimi predlogi reševanja problema se tako predlaga tudi ostrejši nadzor inšpekcijskih organov.


Kdaj nastopi pravica?

V kakšni višini?

Najnižji znesek regresa določa Zakon o delovnih razmerjih, ki pravi, da je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust zaposlenemu, ki ima pravico do letnega dopusta, najmanj v višini minimalne plače.

Minimalni znesek regresa za leto 2017 je 804,96 €.

Kdaj ima zaposleni pravico do izplačila regresa?

Pravica do regresa nastopi z nastopom pravice do letnega dopusta. Če ima zaposleni pravico samo do sorazmernega dela dopusta, ima tudi pravico do sorazmernega dela regresa.

Zaposleni za krajši delovni čas (to je manj od polnega) ima pravico do sorazmernega dela regresa, glede na njegov krajši delovni čas in glede na trajanje zaposlitve. To pa ne velja v primerih, ko zaposleni dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, in ima pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas.

Zaposlenemu pripada regres tudi, če ne izkoristi ves letni dopust za posamezno koledarsko leto.

 

Kdaj je skrajni rok izplačila regresa?

Regres mora biti izplačan najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo se na ravni dejavnosti lahko določi kasnejši rok izplačila, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.  Kasnejši rok se določa v primeru nelikvidnosti delodajalca.

 

Obdavčitev in druge dajatve pri izplačilu regresa

 

V primeru izplačila regresa, nižjega od 70 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji, se prispevki ne obračunavajo in ne plačujejo.

Od njega pa se v vsakem primeru plačuje akontacija dohodnine.  Pri tem se uporabi povprečno stopnjo dohodnine od enomesečnega dohodka. V kolikor delodajalec ni glavni delodajalec zaposlenega, pa se akontacijo dohodnine izračuna po stopnji 25 % od davčne osnove brez upoštevanih olajšav.

 

 

Kolektivna pogodba Podlaga za izplačilo regresa Znesek regresa v EUR
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine KP 804,96
Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti KP 850,00
Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti KP 950,00
Kolektivna pogodba dejavnosti in gostinstva in turizma KP 900,00
Kolektivna pogodba za dejavnosti kovinskih materialov in livarn KP 885,00
Kolektivna pogodba grafične dejavnosti KP Višina od 63,5 % do 70 % zadnjega znanega podatka povprečne mesečne plače na zaposlenega v RS
Kolektivna pogodba za papirno in papirno predelovalno dejavnost KP 804,96
Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije KP 840,00
Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo KP 826,00
Kolektivna pogodba za zavarovalstvo 804,96
Kolektivna pogodba cestnega gospodarstva 804,96
Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije KP 804,96
Kolektivna pogodba z obrt in podjetništvo KP 813,01
Kolektivna pogodba elektrogospodarstva 804,96
Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva KP 813,01
Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja 804,96
Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami KP 84,96

Reges je določen v bruto znesku.

Utrinki:

  • Delodajalec lahko del regresa izplača v nedenarni obliki. V tem primeru znaša regres 910 EUR in najmanj 55 % regresa mora biti izplačanega v denarju.
  • V primeru da zaposleni med letom menja delodajalca, mu je vsak dolžan izplačati sorazmerni del regresa. Zaposleni je v posameznem koledarskem letu upravičen do enega regresa.
  • Delodajalec ima pravico do povračila preveč plačanega regresa, če je zaposlenemu prenehalo delovno razmerje po njegovi volji ali krivdi.

 


Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij v letu 2017

 

Sofinancira se upravičene stroške promocijskih aktivnosti podjetij,  ki se udeležijo sejma, organizirajo poslovne konference, dogodke in razstave doma ali v tujini. Podjetja na tak način predstavljajo sebe in svoje delovanje.

Upravičenci (gospodarske družbe in samostojni podjetniki) morajo imeti na dan oddaje vloge najmanj 1 in največ 20 zaposlenih.

Višina razpoložljivih sredstev je 20.000 EUR.

Razpis je odprt do 15.5.2017, do 15. ure.

Več na povezavi.

Javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mest

 

Sofinancira se zaposlitve oseb, ki so prijavljene na Zavodu za zaposlovanje  – Območna Enota Nova Gorica, najmanj en mesec pred oddajo vloge in spada v ciljno skupino iskalcev prve zaposlitve, ki ustreza stopnji izobrazbe brezposelne osebe.

Podjetje mora imeti sedež dejavnosti ali poslovno enoto na območju MO Nova Gorica, najmanj tri mesece pred oddajo vloge. Imeti mora tudi najmanj enega zaposlenega za polni delovni čas (upošteva se tudi status s.p. ali direktor enoosebne družbe, ki je  hkrati lastnik podjetja).

Višina razpoložljivih sredstev je 50.000 EUR.

Razpis je odprt do  15.5.2017, do 15. ure.

Več na povezavi.

 

Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2017

 

Sofinancira se  projekte inovacij (novost, nov pojav, zamisel, nov proizvod ali tehnološki postopek, nov izdelek…., ki prinaša novo, večjo uporabnost v obliki dviga kakovosti, nižanja stroškov, dviganja ugleda podjetja ipd.).

Upravičenci (gospodarske družbe in samostojni podjetniki) morajo imeti na dan oddaje vloge najmanj 1 in največ 20 zaposlenih.

Višina razpoložljivih sredstev je 28.000 EUR.

Razpis je odprt do 15.5.2017, do 15. ure.

Več na povezavi.

 

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2017

 

Sofinancira se nakup opreme, ki predstavlja začetno investicijo ali investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoja.

Začetna investicija  je investicija v materialna in nematerialna sredstva, povezana z ustanavljanjem novih obratov.

Investicija v razširjanje dejavnosti in razvoja pomenijo razširitev dejavnosti podjetja na nove proizvode, dodatne proizvode ali pa je investicija namenjena temeljnim spremembam v splošnem procesu proizvodnje in storitev.

Upravičenci (gospodarske družbe in samostojni podjetniki) morajo imeti na dan oddaje vloge najmanj 1 in največ 20 zaposlenih.

Višina razpoložljivih sredstev je 103.000 EUR.

Razpis je odprt do 15.5.2017, do 15. ure.

Več na povezavi.

 

Javni razpis za spodbujanje zagona novih inovativnih podjetij v letu 2017

 

Sofinancira se razvoj novih inovativnih podjetij,  ki niso ustanovljena več kot 24 mesecev od dneva oddaje vloge. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode, uvaja nove procese in storitve in se na inovativen način odziva na zahteve trga.

Upravičenci (gospodarske družbe in samostojni podjetniki) morajo imeti na dan oddaje vloge najmanj 1 in največ 20 zaposlenih.

Višina razpoložljivih sredstev je 22.000 EUR.

Razpis je odprt do 15.5.2017, do 15. ure.

Več na povezavi.

 

Javni razpis za spodbujanje prijav na mednarodne in državne vire – strateško razvojna partnerstva

 

Sofinancira se stroške prijav na mednarodne in državne razpise v strateško razvojna partnerstva povezanih podjetij. Namen je spodbuditi pripravo skupnih razvojnih projektov in okrepiti raziskovalno razvojno inovacijsko sodelovanje sicer neodvisnih subjektov.

Višina razpoložljivih sredstev je 22.000 EUR.

Razpis je odprt do 15.5.2017, do 15. ure.

Več na povezavi.

 

Javni razpis za sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno- raziskovalne dejavnosti v MO Nova Gorica v letu 2017

 

Sofinancira se plačilo komunalnega prispevka investitorjem – zavezancem za plačilo komunalnega prispevka,  pri investicijah v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične in razvojno-raziskovalne  dejavnosti na območju MO Nova Gorica.

Višina razpoložljivih sredstev je 100.000 EUR.

Razpis je odprt do 17.11.2017, do 15. ure.

Več na povezavi.

 

Viri:

  • Spletna stran MO Nova Gorica
  • Podjetniški portal

 


Z novim poslovnim letom naj bi delodajalec vse zaposlene obvestil,  kako naj bi  bil razporejen delovni čas v novem letu. Če delovni proces podjetja zahteva ustaljen urnik dela govorimo o enakomerni razporeditvi delovnega časa. Ko pa zadeva dejavnosti, ki so odvisne od sezonskih nihanj pa govorimo o neenakomerni razporeditvi delovnega časa. Za obe veljajo omejitve v smislu nadurnega dela, počitkov, prepovedi nočnega dela itd. Pravila določa Zakon o delovnih razmerjih.