Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016-2018)

Objavljeno: Uradni list RS št. 41 z dne 10.6.2016, stran 1370

Spodbude:

 • Inovativni pristop pri oblikovanju svojih proizvodov/storitev, ki vključuje tudi trženje in promocijo.
 • Vzpostavljanje pogojev za razvoj turističnih dejavnosti malih in srednjih podjetij s sofinanciranjem razvoja in promocije turističnih produktov.
 • Spodbujanje načinov poslovanja, ki težijo k trajnostnem razvoju in digitalnem trženju.

Razpis tako sofinancira razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov. Nov turistični proizvod se po tem razpisu smatra za tistega, katerega prijavitelj še ni imel v svoji ponudbi. Inovativni turistični proizvod pa vsebuje karakteristike, ki ga razlikujejo od podobnih turističnih proizvodov na trgu (celotnega območja Slovenije) in vsebuje elemente nenavadnosti, izvirnosti, sistemskega poslovnega razmišljanja in promocije slovenskega turizma.

Višina nepovratnih sredstev: 4.199.142,18 EUR

Rok: Do porabe sredstev oziroma do 22.2.2017. Odpiranja: 10.8.2016, 7.12.2016, 22.2.2017.

Več o razpisu.

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2016 – B/BL

 

Objavljeno: Uradni list RS št. 41 z dne 10.6.2016, stran 1383

Predmet:

 • B- podjetniški projekti; spodbujanje razvoja začetnih podjetniških investicij, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije in ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti, novih delovnih  mest in rasti dodane vrednosti na zaposlenega.
 • BL- projekti s področja obdelave ali predelave lesa; spodbujanje razvoja slovenske lesno predelovalne industrije na področju začetnih investicij.

Projekti morajo biti povezani z vzpostavitvijo novega proizvodnega obrata, razširitvijo zmogljivosti obstoječega proizvodnega obrata, diverzifikacijo proizvodnje proizvodnega obrata na proizvode in storitve, ki jih na zadevanem območju prej ni proizvajal ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu.

Vrednost razpisa: 8.000.000 EUR

Rok: 11.7.2016, 25.8.2016 in 10.10.2016

Več o razpisu.

 

·         Javni razpis za spodbujanje gospodarskega razvoja na območjih, kjer  živijo pripadniki avtohtonih narodnih skupnosti v letu 2016

·         2. Javni razpis za  Podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

·         3. Javni razpis za Podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

·         Spodbude za malo gospodarstvo Občine Bovec – ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter spodbujanje projektov inovacij v občini Bovec 2016


Subvencija 5.000 do 7.000 EUR za zaposlitve brezposelnih iz vse Slovenije. Povabilo je odprto od 3.6.2016 do porabe sredstev, najdlje do 31.7.2017. Vključevale se bodo lahko brezposelne osebe iz vse Slovenije, ki izpolnjujejo vsaj enega izmed naslednjih kriterijev:

 • Starejše od 50 let in vsaj 6 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.
 • Stare 30 ali več let in vsaj 12 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.
 • Stare 30 ali več let  in s končano ali nedokončano največ osnovnošolsko izobrazbo (od ISCED 0 do vključno ISCED 2) in vsaj 6 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.

 

Več na povezavi: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2016-2017

 


Finančna uprava Republike Slovenije je dne 31.5.2016 poslala zadnji sveženj informativnih izračunov dohodnine. Letos naj bi informativni izračun dohodnine prejeli vsi davčni zavezanci ne glede na višino prejetega dohodka,tudi tisti, ki zaradi prenizkih dohodkov v preteklih letih niso prejemali izračuna.

 

Zavezanci – fizične osebe so dolžne:

 • Preveriti ali se podatki na informativnih izračunih dohodnine ujemajo z lastnimi  podatki.  V primeru, da zavezanec ugotovi razhajanja v previsoki ali prenizki davčni obveznosti je dolžan do 30.6.2016 podati ugovor. V kolikor je takšna razlika do 1 €, ugovora  ni potrebno oddajati. Povezava do ugovora!
 • V kolikor zavezanec oceni, da je dejansko stanje ustreza tistemu, ki je navedeno na informativnem izračunu dohodnine, mu ni potrebno ničesar storiti, informativni izračun postane odločba.
 • Ostali zavezanci, ki do 15/6-2016 ne bodo prejeli informativnega izračuna dohodnine, morajo dohodninsko napoved vložiti sami do 1/8-2016. (zgornja povezava ali na spletnem portalu eDavki, si lahko izdelate informativni izračun za odmero dohodnine za leto 2015. Prav tako lahko preko spletnega portala eDavki tudi oddate napoved dohodnine. Na portal se je potrebno prijaviti z veljavnim certifikatom (Sigenca, Halcom,..))

 

Povezava do sporočila za javnost!


Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register je bila spremenjena v lanskem letu, začne pa veljati s 1.4.2016. Sprememba zadeva podatke, ki se vpisujejo v sodni register in prilog, ki se morajo priložiti pri posamezni spremembi podatkov.

Vir: Uradni list


Za izplačila z datumom od vključno 1.1.2016 velja spremenjen režim evidentiranja REK obrazcev. Spremembe veljajo za dohodke, ki so izplačani v več delih in tako omogočajo, a ne bo več potrebna stornacija vseh dokumentov, ampak se bo vložil le manjkajoči REK obrazec, ne glede na datum izplačila.

Vir: FURS

1 8 9 10